• image

Meeting with SM Chung Hua PD

  • L1020266 L1020267

  • 独中生比较含蓄和不敢主动发言,拿督斯里林振辉鼓励SM Chung Hua PD 学生参加校内外辩论赛,提升自己,为校争光。